Center for Lifelong Education

Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

CLEHUSO จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 5

CLEHUSO จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 5

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 5” อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การวิจัยในมนุษย์ได้มาตรฐาน สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อที่วิทยากรบรรยายคือ ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนและประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Center for Lifelong Education : CLE)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

043-009-700 ต่อ 45410 clehusokku@gmail.com

จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลหลักสูตร ฝึกอบรม ใหม่ๆ ทางช่องทอง E-mail ได้ที่นี่

Admin Login

© cle.kku.ac.th. All Rights Reserved. Designed by CLE Huso kku