Center for Lifelong Education

Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

CLE HUSO KKU จัดโครงการ "สร้าง Portfolio สุดปัง สัมภาษณ์ สุดเป๊ะ" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

CLE HUSO KKU จัดโครงการ "สร้าง Portfolio สุดปัง สัมภาษณ์ สุดเป๊ะ" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดจัดโครงการ  "สร้าง Portfolio สุดปัง สัมภาษณ์ สุดเป๊ะ" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ  ดลเพ็ญ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต กล่าวเปิดโครงการ  วัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียม Portfolio และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบสัมภาษณรวมทั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง 
             การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธีรพัฒน์  อุปศรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา  ได้ปรับเปลี่ยนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากเดิมที่ให้แต่ละสถาบัน กำหนดรูปแบบการรับเข้าศึกษาได้โดยอิสระ เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS กำหนดสิทธิ์ของนักเรียนให้เลือกได้เพียง  1 สิทธิ์ เท่านั้น ซึ่งการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีการรับสมัครหลายรอบด้วยกัน ได้แก่  รอบ Portfolio รอบโควตา และรอบ Admission  กล่าวเฉพาะรอบ Portfolio ที่มีอัตราการแข่งขันจำนวนมากของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้ได้สาขาที่ชอบ คณะที่ใช่ และประสบผลสำเร็จนั้น การเตรียม Portfolio และเตรียมสัมภาษณ์ให้ดี

           ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ดังที่กล่าวแล้ว ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการศึกษาตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย โครงการอบรม“สร้าง Portfolio สุดปัง เตรียมสัมภาษณ์ สุดเป๊ะ” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง 

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Center for Lifelong Education : CLE)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

043-009-700 ต่อ 45410 clehusokku@gmail.com

จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลหลักสูตร ฝึกอบรม ใหม่ๆ ทางช่องทอง E-mail ได้ที่นี่

Admin Login

© cle.kku.ac.th. All Rights Reserved. Designed by CLE Huso kku