Center for Lifelong Education

Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

CLE HUSO KKU จัดประกวดวาดฟ้อนลำพื้น มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและเปิดโอกาสเยาวชนได้สืบทอดวาดฟ้อนลำพื้น

CLE HUSO KKU จัดประกวดวาดฟ้อนลำพื้น มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและเปิดโอกาสเยาวชนได้สืบทอดวาดฟ้อนลำพื้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวดวาดฟ้อนลำพื้น ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อิศเรศ  ดลเพ็ญ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ  การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจความหมายและเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านอีสาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบท่าฟ้อน และสามารถออกแบบท่าฟ้อนที่เหมาะสมกับเนื้อร้อง จังหวะและทำนองลำพื้น นอกจากนั้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ท่าฟ้อนประกอบกลอนลำพื้น 

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง วาดฟ้อนสะท้อนวิถีชีวิต โดยมีวิทยากร ดังนี้ อาจารย์ ดร.วันดี พลทองสถิตย์ หรือหมอลำอุดมศิลป์ อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พูดในหัวข้อ วาดฟ้อนในหมอลำพื้น  อาจารย์ ดร.พงศธร ยอดดำเนิน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พูดในหัวข้อ วาดฟ้อนแม่บทอีสานกับภาพสะท้อนวิถีชีวิต และผศ.ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พูดในหัวข้อ การปรับเปลี่ยนวาดฟ้อนในคณะหมอลำปัจจุบัน  ในช่วงบ่ายเป็นการประกวดวาดฟ้อนลำพื้น โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่   โรงเรียนราษีไศล  เงินรางวัล 6,500 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนยูงทองพิทยาคมและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนรางวัลยอดนิยม ได้แก่  โรงเรียนราษีไศล  เงินรางวัล 3,000 บาท

 

ข่าว : ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Center for Lifelong Education : CLE)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

043-009-700 ต่อ 45410 clehusokku@gmail.com

จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลหลักสูตร ฝึกอบรม ใหม่ๆ ทางช่องทอง E-mail ได้ที่นี่

Admin Login

© cle.kku.ac.th. All Rights Reserved. Designed by CLE Huso kku