Center for Lifelong Education

Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

CLE HUSO KKU จัดโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงที่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน”

CLE HUSO KKU จัดโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงที่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงที่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ  ดลเพ็ญ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร

โดยวิทยากร ได้บรรยายเกี่ยวกับปัญหาของการอ่านวรรณคดีโบราณแล้วไม่รู้สึกซาบซึ้ง และการเปลี่ยนแปลงของภาษากับการอ่านวรรณคดีโบราณ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนในยุคปัจจุบันอ่านวรรณคดีโบราณแล้วไม่ค่อยเข้าใจตัวบท เพราะภาษามีการเปลี่ยนแปลง มีถ้อยคำและสำนวนจำนวนมากปรากฏใช้ในไตรภูมิพระร่วง แต่ไม่ปรากฏใช้ในภาษาไทยปัจจุบันแล้ว หรือหากจะพบ ถ้อยคำสำนวนนั้นยังคงปรากฏใช้ในปัจจุบัน แต่ก็แตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภาษาหลายประการ เช่น การสูญศัพท์หรือถ้อยคำสำนวน การเปลี่ยนแปลงทางความหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหรือวากยสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนั้นวิทยากรยังได้
ยกตัวอย่างถ้อยคำและสำนวนในไตรภูมิพระร่วงที่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน เช่น คำว่า ลาง ซึ่งได้สูญไปจากการใช้ในภาษาไทยมาตรฐานแล้ว แต่ในภาษาไทยถิ่นอีสานยังปรากฏการใช้คำนี้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น
คำว่า ลางเทื่อ กะบ่อยากไปดอก เป็นต้น

การจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาไทยสมัยเก่าในไตรภูมิพระร่วง และเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงที่ปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาพ/ข่าว : CLE HUSO KKU

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Center for Lifelong Education : CLE)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

043-009-700 ต่อ 45410 clehusokku@gmail.com

จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลหลักสูตร ฝึกอบรม ใหม่ๆ ทางช่องทอง E-mail ได้ที่นี่

Admin Login

© cle.kku.ac.th. All Rights Reserved. Designed by CLE Huso kku