โครงการบริการวิชาการเรื่อง ภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงที่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน

คำอธิบายหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต โดยการเรียนแต่ละหลักสูตรเป็นอิสระต่อกันและเรียนได้ตามความต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอันหลากหลาย อาทิ ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรการอบรมแบบเก็บหน่วยกิตเพื่อการเทียบหน่วยกิตหรือโอนหน่วยกิตในรูปแบบ Credit Bank หรือไม่ก็ได้ หรือแม้แต่การเลือกลงทะเบียนแบบเรียนร่วมในชั้นเรียนของแต่ละรายวิชาก็สามารถทำได้ และผู้เรียนสามารถนำหน่วยกิตดังกล่าวไปใช้ในการสำเร็จการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตได้คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทั้งในรูปแบบในห้องเรียน (On-site) และแบบออนไลน์ (Online) โดยได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้การคำนวณหน่วยกิตของการศึกษาตลอดชีวิต (Degree and Non-degree Courses) เพื่อสร้างบรรยากาศของสังคมที่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับสภาพสังคมชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ดังที่กล่าวแล้ว ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการศึกษาตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย จึงได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงที่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วง


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 14/11/2022 15:50
สิ้นสุดรับสมัคร 2022-11-30 16:59:00
ช่วงเวลาเรียน 26/11/2022 13:00 -
26/11/2022 16:00
จำนวนรับสมัคร 150
ประเภทหลักสูตร ภาษาตะวันตก
สถานที่เรียน Online
URL onlineOnline
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 0
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 0
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 0
นักเรียน (Student) 0
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 30/11/2022

เนื้อหาหลักสูตร

  ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ดังที่กล่าวแล้ว ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการศึกษาตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย จึงได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงที่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยในไตรภูมิพระร่วงผู้สอนในหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น