CLE : Center for Lifelong Education

Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University

Courses

Users

หลักสูตรกำลังดำเนินการ

หลักสูตรกำลังดำเนินการ

หลักสูตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

หลักสูตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง  "แนวทางสู่อาชีพในฝัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง  "แนวทางสู่อาชีพในฝัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน"
โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ
โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์วรรณยุกต์”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์วรรณยุกต์”
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา
News

News