โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 6"

คำอธิบายหลักสูตร

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานวิจัยทำให้เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสังคม ในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับด้านการทำวิจัยในมนุษย์ แต่มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม กล่าวถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทำการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ หลายฉบับซึ่งระบุว่าผลงานดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมก่อนการดำเนินการวิจัย  

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากลและ สามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในมนุษย์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้วิจัย และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว 

ผู้สนใจโปรดติดตามการอบรมในครั้งถัดไป ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก    CLE HUSO KKU : Center for Lifelong Education


ค่าลงทะเบียน   1,000 บาท 
การชำระค่าลงทะเบียน 
ชำระผ่านบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี    ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ        เลขที่บัญชี        551-3-02535-3     
ประเภทบัญชี     กระแสรายวัน
แนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ https://cle.kku.ac.th/courses/106 
ส่งหลักฐานชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13  มกราคม พุทธศักราช 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น 


- ใบสำคัญรับเงินจะออกให้ผู้เข้าอบรมในวันพุธที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2566  และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้เข้าอบรม

- ลิงก์ Zoom Meeting และเอกสารประกอบการอบรม จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 19  มกราคม พุทธศักราช 2566 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา 5 ปี 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์  0 4300 9700 ต่อ 45410


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 14/11/2022 16:04
สิ้นสุดรับสมัคร 2023-01-13 16:59:00
ช่วงเวลาเรียน 21/01/2023 08:30 -
21/01/2023 16:30
จำนวนรับสมัคร 237
ประเภทหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน Online
URL onlineOnline
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 1000
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 1000
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 1000
นักเรียน (Student) 1000
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 1000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 13/01/2023

เนื้อหาหลักสูตร

ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (Respect for Persons - ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, การวิจัยในกลุ่มเปราะบางและประเด็นอ่อนไหว,  Beneficence - การประเมินประโยชน์และความเสี่ยง, Justice - การเลือกอาสาสมัครในการวิจัย

ขั้นตอนและประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

- กรณีศึกษาโครงการวิจัย และนำเสนอผลการอภิปราย

- เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อความในประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


ผู้สอนในหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


แสดงความคิดเห็น

Image
อุทิศ วันเต 2022-11-25 14:39:05

ชำระเงินแล้วครับ รบกวนตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

>>Reply
Image
2022-11-27 13:46:49

ยืนยันการลงทะเบียนของคุณอุทิศ วันเต เรียบร้อยครับ

Image
ณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์ 2022-11-26 21:20:16

ชำระเงินแล้วครับ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ ลำดับที่ 72 ขอบพระคุณครับ

>>Reply
Image
2022-11-27 13:47:47

ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนของคุณณัฏฐกรณ์ จินาพรรณ์ เรียบร้อยครับ

Image
กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล 2022-12-04 09:52:30

ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ ลำดับที่ 102 ขอบคุณค่ะ

>>Reply
Image
2022-12-13 11:10:04

ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยครับ

Image
มัธยม อ่อนจันทร์ 2022-12-06 07:34:52

ชำระเงินแล้ว ยังไม่เห็นยืนยัน เลยคะ

>>Reply
Image
2022-12-13 11:10:46

ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยครับ

Image
พวนชัย โคตรชนะ 2022-12-13 10:25:34

ผมสมัครเรียนแล้วครับ แต่ยังส่งหลักฐานการโอนเงินไม่ได้

>>Reply
Image
2022-12-13 11:11:09

ได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยครับ

Image
พนิดา สุขศรีเมือง 2022-12-13 11:51:41

อยากทราบว่าใบเสร็จรับเงินจะได้เมื่อไรคะ ขอบคุณค่ะ

>>Reply
Image
2022-12-13 13:15:51

รบกวนอ่านรายละเอียดในคำอธิบายหลักสูตรนะครับ

Image
ปนัดดา ศิริพานิช 2022-12-13 12:29:12

ชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ

>>Reply
Image
2022-12-13 13:20:18

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ยังไม่ได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของคุณปนัดดา ศิริพานิช จะรบกวนส่งหลักฐานการชำระมาที่ E-mail : panyach@kku.ac.th

Image
ศรัณรัตน์ ศิลปักษา 2022-12-14 18:55:45

สมัครและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ e-mail ยืนยันค่ะ

>>Reply
Image
2022-12-20 13:57:32

ได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของคุณศรัณรัตน์ ศิลปักษาแล้วครับ

Image
ปิยฉัตร ปธานราษฎร์ 2022-12-15 16:46:31

ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ

>>Reply
Image
2022-12-20 13:58:24

ได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของคุณปิยฉัตร ปธานราษฎร์แล้วครับ

Image
ณภัทรพร น้อยรูปเรา 2022-12-15 20:07:01

ชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วค่ะ รบกวนทางศูนย์ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ…ขอบคุณค่ะ❤️‍🩹

>>Reply
Image
2022-12-20 14:05:37

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ยังไม่ได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของคุณณภัทรพร น้อยรูปเรา รบกวนส่งหลักฐานการชำระมาที่ E-mail : panyach@kku.ac.th

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น