โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อ เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาจีน

คำอธิบายหลักสูตร

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต โดยการเรียนแต่ละหลักสูตรเป็นอิสระต่อกันและเรียนได้ตามความต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอันหลากหลาย อาทิ ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรการอบรมแบบเก็บหน่วยกิตเพื่อการเทียบหน่วยกิตหรือโอนหน่วยกิตในรูปแบบ Credit Bank หรือไม่ก็ได้ หรือแม้แต่การเลือกลงทะเบียนแบบเรียนร่วมในชั้นเรียนของแต่ละรายวิชาก็สามารถทำได้ และผู้เรียนสามารถนำหน่วยกิตดังกล่าวไปใช้ในการสำเร็จการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตได้คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทั้งในรูปแบบในห้องเรียน (On-site) และแบบออนไลน์ (Online) โดยได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้การคำนวณหน่วยกิตของการศึกษาตลอดชีวิต (Degree and Non-degree Courses) เพื่อสร้างบรรยากาศของสังคมที่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับสภาพสังคมชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ดังที่กล่าวแล้ว ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการศึกษาตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2  เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อ เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาจีน ขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาจีน ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ภาษายังช่วยให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ระบบความคิด ความเชื่อของชนชาตินั้น ๆ ด้วย  กอปรกับเป็นห้วงเวลาที่จีนมีบทบาทในฐานะมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจ การเมือง ของโลก การรู้ภาษาจีนจะเป็นการเปิดประตูไปสู่อีกโลกหนึ่งของความรู้ วัฒนธรรม และอารยธรรม ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียอีกด้วย 

 

ลิงก์ Zoom Meeting จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรมตามที่ลงทะเบียนไว้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22  ธันวาคม พุทธศักราช 2565 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์  0 4300 9700 ต่อ 45410


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 24/11/2022 14:44
สิ้นสุดรับสมัคร 2022-12-21 16:00:00
ช่วงเวลาเรียน 24/12/2022 13:00 -
24/12/2022 15:00
จำนวนรับสมัคร 200
ประเภทหลักสูตร ภาษาตะวันตก
สถานที่เรียน -
URL online-
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 0
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 0
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 0
นักเรียน (Student) 0
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 21/12/2022

เนื้อหาหลักสูตรผู้สอนในหลักสูตร

แสดงความคิดเห็น

Image
Photchara Taechanasit 2022-11-30 06:24:27

สนใจครับ

Image
ศศิญดา จันทร์โฮง 2022-11-30 20:44:26

สนใจค่ะ

Image
supaporn saephang 2022-12-01 18:03:14

สนใจค่ะ

Image
ลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์ 2022-12-01 19:38:32

ขอสมัครด้วยคนค่ะ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น