คำอธิบายหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต โดยการเรียนแต่ละหลักสูตรเป็นอิสระต่อกันและเรียนได้ตามความต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอันหลากหลาย ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตได้คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทั้งในรูปแบบในห้องเรียน (On-site) และแบบออนไลน์ (Online) โดยได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้การคำนวณหน่วยกิตของการศึกษาตลอดชีวิต (Degree and Non-degree Courses) เพื่อสร้างบรรยากาศของสังคมที่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับสภาพสังคมชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในครั้งนี้ทางศูนย์ได้เล็งเห็นว่า วัฒนธรรม อันนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวิถีชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังถือว่าเป็น อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตน (Identity) ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหน วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจตัดขาดออกไปได้ เพราะบริบท วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผู้คน สังคม เป็นเสมือนชีวิตของผู้คนในสังคม ที่นำเสนอตัวตนของตนเองในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันหลากหลาย อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าในยุคปัจจุบัน วัฒนธรรม อันนับว่าเป็นคุณค่าของสังคมมนุษย์ มักจะถูกหยิบยกขึ้นประกอบสร้างใหญ่อยู่บ่อย ๆ ครั้ง ให้เข้ากับวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป และแทรกซึมวัฒนธรรมเหล่านั้นให้เข้ากับยุคสมัย โดยเรียกกันว่า Soft Power อันเป็นแนวคิดที่นำเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีคุณค่าและมูลค่า ทำให้วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ต่อยอดได้และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นเปลี่ยนเป็นมูลค่า จึงเป็นการต่อยอดจากทุนเดิม ทั้งยังส่งเสริมให้วัฒนธรรมนั้นยังสืบต่อไป


 

ลิงก์ Zoom Meeting จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรมตามที่ลงทะเบียนไว้ ในวันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์  0 4300 9700 ต่อ 45410


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 06/02/2023 15:36
สิ้นสุดรับสมัคร 2023-02-27 16:00:00
ช่วงเวลาเรียน 28/02/2023 13:00 -
28/02/2023 15:00
จำนวนรับสมัคร 80
ประเภทหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน -
URL online-
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 0
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 0
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 0
นักเรียน (Student) 0
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 27/02/2023

เนื้อหาหลักสูตรผู้สอนในหลักสูตร

แสดงความคิดเห็น

Image
Dr.Pensri Bangbon 2023-02-08 16:08:06

สมัครอบรมหลักสูตร soft power ค่ะ ช่วยเพิ่มชื่อด้วยค่ะ

>>Reply
Image
2023-02-09 09:19:08

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อได้ที่รายชื่อผู้ลงทะเบียนครับ

Image
Chanyapak Boonrit 2023-02-09 07:27:20

สมัครอบรม online โครงการบริการวิชาการครั้งที่ 3 Soft Power การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่า

>>Reply
Image
2023-02-09 09:23:05

รบกวนส่งข้อมูลเพื่อสมัครอบรม ขอชื่อ-สกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ มาที่อีเมล panyach@kku.ac.th ครับ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น