โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ”

คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบันงานด้านเอกสารสารบรรณ มีความสำคัญยิ่งสำหรับทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในรูปแบบทางการ และไม่เป็นทางการ มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจง ขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์  โดยทั่วไปหน่วยงานภาครัฐจะใช้หนังสือราชการเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  การร่างหนังสือราชการที่ดีต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แต่การร่างหนังสือราชการให้ดีและมีประสิทธิภาพได้นั้น  นอกจากจะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณแล้ว ผู้ร่างหนังสือราชการยังต้องเข้าใจหลักการ
รูปแบบ ในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ  และที่สำคัญคือ เทคนิคในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดี  ถูกต้อง ชัดเจน  สามารถสื่อสารวัตถุประสงค์ระหว่างองค์กรหรือผู้มาติดต่อได้อย่างตรงประเด็น รวดเร็ว  และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรและองค์กร ดังนั้น การเขียนหนังสือราชการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนให้ดีและถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

          ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ดังที่กล่าวแล้ว ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์บริการวิชาการ ด้านการศึกษาตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย จึงได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะ ตลอดจนเข้าใจหลักการ รูปแบบ การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และทักษะ ในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ

           2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจหลักการ สามารถเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง

           3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติในหน่วยงานได้อย่างแท้จริง
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ข้าราชการ
- พนักงานภาครัฐและภาคเอกชน
- ผู้สนใจทั่วไป 

 

ค่าลงทะเบียน

 1) บุคคลทั่วไป เก็บค่าลงทะเบียน 800 บาท

 2) บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บค่าลงทะเบียน 800 บาท ในกรณีผู้เข้าอบรมเบิกค่าลงทะเบียนกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรมกรอกแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ส่งมาที่ E-mail: panyach@kku.ac.th ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทำหนังสือแจ้งชำระค่าลงทะเบียนไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบ KKUFMIS ต่อไป

 

วิธีการชำระเงิน

                    สามารถชำระเงินได้ที่                

                    บัญชี            ธนาคารไทยพาณิชย์             สาขา                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                     ชื่อบัญชี         ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ      เลขที่บัญชี                551-3-02535-3     

                     ประเภทบัญชี   กระแสรายวัน

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา   

- ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ e-mail: panyach@kku.ac.th หรือเพจ CLE HUSO KKU : Center for Lifelong Education 

- ใบสำคัญรับเงิน จะจัดส่งทางไปรษณีย์ Ems หลังจากวันอบรมไปแล้ว  

*** ชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น*** ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์การโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมมาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรม หรือยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่สามารถเปิดได้   ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต จะแจ้งให้ทราบและจะโอนเงินค่าสมัครคืนแก่ผู้สมัคร แต่จะไม่รับผิดชอบการโอนคืนค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่ผู้สมัคร 


ลิงก์ Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผู้เข้าอบรมผ่านอีเมล  ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 043 009 700 ต่อ 45410 
E-mail: panyach@kku.ac.th 
Facebook Page : CLE HUSO KKU : Center for Lifelong Education 


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 27/02/2023 14:30
สิ้นสุดรับสมัคร 2023-06-13 16:30:00
ช่วงเวลาเรียน 17/06/2023 08:30 -
17/06/2023 12:00
จำนวนรับสมัคร 135
ประเภทหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน -
URL online-
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 800
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 800
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 800
นักเรียน (Student) 800
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 800
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 13/06/2023

เนื้อหาหลักสูตร

- หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ

- รูปแบบหนังสือราชการแต่ละประเภท 

- การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

- การใช้คำและประโยคผู้สอนในหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


แสดงความคิดเห็น

Image
วีระวรรณ อึ้งอร่าม 2023-04-18 13:50:09

รบกวนขอใบตอบรับการประชุมด้วยนะคะ พอดีคณะแพทย์ต้องนำไปแนบทำเรื่องค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

Image
อารีรัตน์ ศรีโยธี 2023-06-07 14:07:50

ขออนุญาตสอบถามค่ะ โอนค่าลงทะเบียนไปแล้ว 800 บาท แต่สถานะยังไม่ยืนยันค่ะ ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดขั้นตอนไหมคะ แนะนำด้วยค่ะ อารีรัตน์ ศรีโยธี โรงเรียนโชคชัยวิทยา ลำดับที่ 54 ค่ะ

>>Reply
Image
2023-06-08 09:24:26

ได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ

Image
อรวรรณ ป้องขันธ์ 2023-06-08 13:14:43

ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนใน mail แล้วนะคะ

>>Reply
Image
2023-06-12 16:14:31

ได้รับเรียบร้อยครับ

Image
ยอดหญิง ไลออน 2023-06-12 11:04:02

การอบรมได้รับเกียรติบัตรไหมคะ

>>Reply
Image
2023-06-12 16:15:14

ผ่านการอบรมทางศูนย์ฯ มีเกียรติบัตรให้ครับ

Image
สมพิส หาญมนตรี 2023-06-13 13:54:31

ขอหลักฐานการชำระเงินด้วยนะคะจะไปเบิกหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น