โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “วัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่นกับวัยรุ่นไทย”

คำอธิบายหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต โดยการเรียนแต่ละหลักสูตรเป็นอิสระต่อกันและเรียนได้ตามความต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอันหลากหลาย ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตได้คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทั้งในรูปแบบในห้องเรียน (On-site) และแบบออนไลน์ (Online) โดยได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้การคำนวณหน่วยกิตของการศึกษาตลอดชีวิต (Degree and Non-degree Courses) เพื่อสร้างบรรยากาศของสังคมที่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับสภาพสังคมชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) หรือวัฒนธรรมประชานิยมของประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นวัฒนธรรมที่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่นนับเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งมีความความยืดหยุ่นสูงเกิดขึ้นและเปลี่ยนผ่านและอย่างรวดเร็ว กระนั้นยังคงเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมากและต่อเนื่องทั้งยังกลมกลืนอยู่ในชีวิตผู้คน สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นไทย ที่ปรากฏและรู้จักกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการ์ตูนอนิเมชั่นและหนังสือการ์ตูนหรือมังงะซึ่งเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นที่หยั่งรากอยู่สังคมไทย ฉะนั้น ทางศูนย์ฯ ได้เล็งเห็นว่า วัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่นถือเป็นวัฒนธรรมที่มีบทบาทกับวัยรุ่นไทยอย่างหยั่งรากในสังคม และการเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีอาจจะสามารถนำองค์ความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาต่อกับยุคสมัยปัจจุบันได้ หรือเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจต่อไป


 

ลิงก์ Zoom Meeting จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรมตามที่ลงทะเบียนไว้ ในวันอังคารที่  25 เมษายน  พุทธศักราช 2566  เวลา 15.00 น.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th
โทร 0 4300 9700 ต่อ 45410

 


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 27/03/2023 16:27
สิ้นสุดรับสมัคร 2023-04-26 16:00:00
ช่วงเวลาเรียน 27/04/2023 13:00 -
27/04/2023 16:00
จำนวนรับสมัคร 80
ประเภทหลักสูตร ภาษาตะวันตก
สถานที่เรียน -
URL online-
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 0
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 0
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 0
นักเรียน (Student) 0
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 26/04/2023

เนื้อหาหลักสูตรผู้สอนในหลักสูตร

แสดงความคิดเห็น

Image
อรวรรณ บุราณรักษ์ 2023-04-05 11:49:05

สมัครและรบกวนส่งลิ้งก์เข้าร่วมทางอีเมล์นี้นะคะ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น