คำอธิบายหลักสูตร

           การเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลายคนต้องการ แต่การสมัครเรียนเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่าง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากจะต้องมีการสอบ GAT PAT, TCAS, O-NET เพื่อรวบรวมคะแนนและยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้วยังต้องมีการสอบสัมภาษณ์ โชว์ Portfolio เชื่อว่านักเรียนหลายคนต้องเป็นกังวล และไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงดี ในการที่จะอธิบายถึงความเป็นตัวตน และความสามารถตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการรู้ว่าเคยทำอะไรมาบ้าง มีความสามารถอะไรบ้าง ตลอดจนผลงานที่ได้ทำและรางวัลที่ได้รับมาและอาจมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราต้องการสมัครเรียน Portfolio เป็นสิ่งส าคัญกับการเข้ามหาวิทยาลัย เพราะในการรับตรง สอบตรง ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับต้องการอยากจะคัดนักเรียนที่อยากเข้ามาศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยนั้นจริง ๆ ซึ่งนอกจากการคัดด้วยการสอบการสัมภาษณ์ก็จะมี Portfolio ที่จะเป็นตัวช่วยยืนยันได้ว่า นักเรียนคนนั้นๆ มีความสนใจในคณะที่เข้ามาสมัครจริง ๆ เพราะฉะนั้น Portfolio จึงสำคัญมาก เพราะสิ่งนี้คือภาพรวมทั้งหมดของช่วงชีวิตนักเรียน และในการสอบสัมภาษณ์นั้นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ไม่ได้มีเวลามากมายในการไปนั่งถามถึงเรื่องราวทุกอย่างจากตัวนักเรียน การมี Portfolio ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการสอบสัมภาษณ์ลงและช่วยให้อาจารย์ได้เข้าใจในตัวตนของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น
                 ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ดังที่กล่าวแล้ว ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการศึกษาตลอดชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย จึงได้จัดเพื่อช่วยให้นักเรียน ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีการเตรียมตัวที่ดีและพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ และสร้างความมั่นใจในการเตรียมการเพื่อเข้าศึกษาต่อ


วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบเทคนิคการสร้าง Portfolio และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับอุดมศึกษา
 

การอบรมนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอoปลาย หรือผู้สนใจทั่วไป 

ค่าลงทะเบียน   300  บาท 


วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

                    สามารถโอนชำระเงินได้ที่                

                    บัญชี            ธนาคารไทยพาณิชย์             สาขา                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                     ชื่อบัญชี         ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ      เลขที่บัญชี                551-3-02535-3     

                     ประเภทบัญชี   กระแสรายวัน

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา   
 

- ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ e-mail: panyach@kku.ac.th หรือเพจ CLE HUSO KKU : Center for Lifelong Education  

- ใบสำคัญรับเงิน จะจัดส่งทางไปรษณีย์ Ems หลังจากวันอบรมไปแล้ว  

*** ชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น*** 
ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์การโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมมาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรม หรือยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่สามารถเปิดได้   ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต จะแจ้งให้ทราบและจะโอนเงินค่าสมัครคืนแก่ผู้สมัคร แต่จะไม่รับผิดชอบการโอนคืนค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่ผู้สมัคร 


ลิงก์ Zoom Meeting จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรม ในวันศุกร์ที่  4 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์  0 4300 9700 ต่อ 45410


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 01/06/2023 11:03
สิ้นสุดรับสมัคร 2023-08-04 16:59:00
ช่วงเวลาเรียน 07/08/2023 08:30 -
07/08/2023 12:00
จำนวนรับสมัคร 55
ประเภทหลักสูตร สังคมศาสตร์
สถานที่เรียน -
URL online-
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 300
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 300
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 300
นักเรียน (Student) 300
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 300
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 04/08/2023

เนื้อหาหลักสูตร

- การสะสมแฟ้มผลงานย้อนหลัง

- การสร้างแฟ้มผลงานขึ้นมาตามโจทย์ที่สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียน กำหนดขึ้นมา 

- เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องถูกสัมภาษณ์ 

-- สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการสัมภาษณ์

- วิธีตอบคำถามอาจารย์อย่างไรให้ประทับใจผู้สอนในหลักสูตร
นายธีรพัฒน์ อุปศรี

นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์