โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา

คำอธิบายหลักสูตร

       สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากจะเป็นสาขาวิชาที่รับผิดชอบสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว สาขาภาษาไทยยังมีบทบาทเป็นหน่วยงานที่สอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวต่างชาติทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ความนิยมในการเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาตินับวันยิ่งมีความต้องการมากขึ้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่คณาจารย์สาขาภาษาไทย ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ หลายหน่วยงาน เช่น สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาชาวจีนที่เข้ามาศึกษาภาษาไทยในศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญให้สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติจากองค์กร/บริษัทภายนอกที่สนใจเรียนภาษาไทย เพื่อการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ สาขาภาษาไทยยังได้จัดทำบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ   ณ ต่างประเทศ เช่น โครงการอบรมการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ ณ ประเทศเวียดนาม และโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
       ดังนั้น สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : วิธีสอนและการออกแบบเนื้อหา  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการวางแผน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  ตลอดจนนำไปสู่การประกอบอาชีพ เช่น ติวเตอร์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ หรือครูที่สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ การจัดโครงการนี้มีความมุ่งหมายว่านักศึกษาจะสามารถสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้อย่างมีระบบ อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การเข้าสังคม และการทำงานในอนาคตได้
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติมีความมั่นใจในการสอนภาษาไทยในด้านการสอน และทำให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนภาษาไทยได้อย่างมีความสุขรวมทั้งบรรลุเป้าหมายของการเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้วางแผนและเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 

ลิงก์ Zoom Meeting จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรมตามที่ลงทะเบียนไว้ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2565 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th
โทร 0 4300 9700 ต่อ 45410


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 24/08/2023 09:00
สิ้นสุดรับสมัคร 2023-09-10 12:00:00
ช่วงเวลาเรียน 17/09/2023 09:00 -
17/09/2023 16:00
จำนวนรับสมัคร 40
ประเภทหลักสูตร ภาษาไทย
สถานที่เรียน Online
URL onlineOnline
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 0
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 0
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 0
นักเรียน (Student) 0
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 10/09/2023

เนื้อหาหลักสูตรผู้สอนในหลักสูตร