การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์วรรณยุกต์”

คำอธิบายหลักสูตร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไทโดยเฉพาะการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ การศึกษาสัทลักษณะของภาษาถิ่นตระกูลไทในจึงนิยมใช้โปรแกรม PRAAT เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์สัทลักษณะของวรรณยุกต์ต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความถูกต้องในการจำแนกหรือจัดกลุ่มภาษาถิ่นตระกูลไท หรือสืบทราบความเหมือนหรือความแตกต่างของภาษาถิ่นตระกูลไท รวมไปจนถึงช่วยในการศึกษาการแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษาถิ่นตระกูลไทในปัจจุบันด้วย

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการวิเคราะห์สัเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นตระกูลไทโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถนำความรู้ไปยุกต์ใช้ทำงานวิจัยด้านการจัดแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นตระกูลไท

ค่าลงทะเบียน   500 บาท

วิธีการชำระเงิน

                    สามารถชำระเงินได้ที่                

                    บัญชี            ธนาคารไทยพาณิชย์             สาขา                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                     ชื่อบัญชี         ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ      เลขที่บัญชี                551-3-02535-3     

                     ประเภทบัญชี   กระแสรายวัน

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา   
- ใบสำคัญรับเงิน จะจัดส่งทางไปรษณีย์ Ems หลังจากวันอบรมไปแล้ว  

*** ชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น*** 
ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์การโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมมาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรม หรือยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่สามารถเปิดได้   ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต จะแจ้งให้ทราบและจะโอนเงินค่าสมัครคืนแก่ผู้สมัคร แต่จะไม่รับผิดชอบการโอนคืนค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่ผู้สมัคร 
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 043 009 700 ต่อ 45410 
E-mail: panycha@kku.ac.th 
Facebook Page : CLE HUSO KKU : Center for Lifelong Education 


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 29/01/2024 15:48
สิ้นสุดรับสมัคร 2024-02-28 16:30:00
ช่วงเวลาเรียน 02/03/2024 09:00 -
02/03/2024 16:00
จำนวนรับสมัคร 30
ประเภทหลักสูตร สังคมศาสตร์
สถานที่เรียน -
URL online-
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 500
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 500
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 500
นักเรียน (Student) 500
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 500
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 28/02/2024

เนื้อหาหลักสูตรผู้สอนในหลักสูตร