โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 4"

คำอธิบายหลักสูตร

               ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานวิจัยทำให้เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสังคม ในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับด้านการทำวิจัยในมนุษย์ แต่มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม กล่าวถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทำการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ หลายฉบับซึ่งระบุว่าผลงานดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมก่อนการดำเนินการวิจัย  

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากลและ สามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในมนุษย์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้วิจัย และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 

ค่าลงทะเบียน

- บุคคลทั่วไป  1,000 บาท

 

***ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

- สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลิงก์ Zoom Meeting จะแจ้งผ่านอีเมลผู้เข้าอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 
 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลา 5 ปี 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ์
e-mail: panyach@kku.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์  0 4300 9700 ต่อ 45410


ช่วงวันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร 20/04/2022 13:06
สิ้นสุดรับสมัคร 2022-05-19 11:20:00
ช่วงเวลาเรียน 21/05/2022 08:30 -
21/05/2022 16:00
จำนวนรับสมัคร 150
ประเภทหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน -
URL online-
รายละเอียดการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป (Guest) 1000
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 1000
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 1000
นักเรียน (Student)
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 1000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 19/05/2022

เนื้อหาหลักสูตร

ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (Respect for Persons - ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, การวิจัยในกลุ่มเปราะบางและประเด็นอ่อนไหว,  Beneficence - การประเมินประโยชน์และความเสี่ยง, Justice - การเลือกอาสาสมัครในการวิจัย

ขั้นตอนและประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

- กรณีศึกษาโครงการวิจัย และนำเสนอผลการอภิปราย

- เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อความในประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


ผู้สอนในหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


แสดงความคิดเห็น

Image
ขวัญฤดี เหง้าน้อย ขวัญฤดี เหง้าน้อย 2022-05-05 15:45:31

-

Image
สุภาวดี กิจเวชเจริญ 2022-05-17 11:42:38

มีการจัดอบรมแบบนี้ดีมากค่ะ

Image
เจนจิรา บุราคร 2022-05-18 14:52:09

ลงทะเบียน และจ่ายเงินแล้วคะ ได้รับยังคะ

Image
เจนจิรา บุราคร 2022-05-18 14:52:13

ลงทะเบียน และจ่ายเงินแล้วคะ ได้รับยังคะ

Image
เจนจิรา บุราคร 2022-05-18 14:52:14

ลงทะเบียน และจ่ายเงินแล้วคะ ได้รับยังคะ

Image
เจนจิรา บุราคร 2022-05-18 14:54:19

ลงทะเบียน และจ่ายเงินแล้วคะ ได้รับยังคะ

>>Reply
Image
2022-05-18 15:06:39

ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ

Image
สมใจ อุดมพงศ์ลักขณา 2022-05-21 00:34:34

สอบถามค่ะ ลงทะเบียนแล้ว เลขที่ 114 ไม่ทราบว่าดูลิงค์หรือ password เข้าซูม ได้จากที่ไหนคะ(รอ e mail ก็ไม่พบค่ะ)

Image
สมใจ อุดมพงศ์ลักขณา 2022-05-21 00:39:48

สมัคร ชำระเงิน ส่งหลักฐานทาง link ตั้งแต่วันที่ 17 พค เวลา 16.58 น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น