ครัวเรืองแรงงานอีสานย้ายถิ่น : การดำรงชีพและความสุข

วารสาร

ผู้แต่ง : ดุษฏี อายุวัฒน์ , วณิชชา ณรงค์ชัย 

หน่วยงาน : ศูนย์บริการแรงงานและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น